Post Info TOPIC: kollar cikk
egon

Date:
kollar cikk
Permalink   


A Népszabadság Online Szerkesztôség részére
Budapest


Tisztelt Szerkesztőség!

A Népszabadság Online 2003. április 4-i kiadásában nagy meglepetéssel
olvastam egy rövid írást "Was Albertrôl"címmel, amelyet egy bizonyos Kollár
Erzsébet jegyzett szerzôként, s amelynek tartalmához szeretnék hozzászólni.
(A cikket mellékelten csatoltam)

Talán nem járok messze az igazságtól, ha kijelentem, nagyon ritkán volt csak
rá példa, hogy egy rövid írás majdnem minden sora valótlan badarságokat,
helyenként pedig már szinte fájó hülyeségeket tálaljon az olvasó elé,
méghozzá történelmi tényként. Mint a témakör ismerôje, aki az emlitett
személyek közül úgy Alföldi Géza költôt mint Fiala Ferenc újságírót
személyesen is ismerte és az úgynevezett emigrációs hungarista sajtónak majd
két évtizeden keresztül munkatársa, sôt az “Út és Cél" című lapnak rövid
ideig fôszerkesztője is volt, csupán a tényekre korlátozva és a történelmi
hűség kedvéért szeretném közölni a következőket:
1.
Wass Albert soha nem tartozott az úgynevezett hungarista emigrációhoz és
fôleg nem volt soha fômunkatársa a cikkben említett "Hungarista Mozgalom
Hírszolgálata" nevet viselô, valójában soha nem létezett agyszüleménynek.
Wass Albert egész életében az egyetemes Magyarságot szolgálta írásaival,
azon belül természetesen szűkebb hazájának, Erdélynek volt az élô
lelkiismerete, attól függetlenül, hogy írásait alkalom adtán hungarista
lapok is lehozták, vagy tevékenységét méltatták.
2.
1946-ban Henney Árpád éppen álnéven bujkált valahol Ausztriában, hogy
elkerülje a Nyilaskeresztes Párt prominenseire váró elfogatást, ill.
kiadatást. Nyisztor Zoltán pedig, aki 1945 elôtt otthon "klerikáris"
újságírónak számított és a nyilasokhoz semmi köze nem volt, még magyar
földön tartózkodott és csak késôbb szökött nyugatra, méghozzá Olaszországba.
Ebbôl következik, hogy Henney Árpád és Nyisztor Zoltán nem alapíthatták meg
Caracasban (Venezuelában) a nemlétezô "Hungarista Mozgalom Hírszolgálatát".
Továbbá, Henney Árpádot a "Nemzetvezetô" soha nem nevezte ki utódjának, ezt
egy szűk hungarista kör állította csak, hogy hiveket toborozzanak maguknak.
Henney Árpádot különben egyetlen valóban prominens egykori nyilas sem
ismerte el az emigrációban, mint Szálasi útódját. Ettől függetlenül 1948-ban
fôleg Ausztriába és Németországba került nyilasok közreműködésével
megalakította az emigrációs Hungarista Mozgalmat, amelyhez késôbb
ausztráliai és kanadai szórványok is csatlakoztak. Tevékenységük főleg arra
korlátozódott, hogy Út és Cél, ill. Hungarista Tájékoztató címen újságokat
adtak ki, amelyek meglehetôsen orthodox hungarista szemléletet tükröztek.
Ezek a lapok Henney 1980-ban bekövetkezett halála után továbbra is
megjelentek ausztráliai kiadásban, szakítva a korábbi orthodox szemlélettel,
mig a 90-es évek végén végleg megszüntek.
3.
Való igaz, hogy Kántor Béla az "Út és Cél" ausztráliai kiadója volt, de
semmi köze a Gede Testvérek könyvkiadóhoz, amely köztudottan budapesti
illetôségü vállalkozás és tevékenységét akkor kezdte, amikor Kántor Béla
halálával a hungarista lapok már megszüntek, még akkor is, ha a két Gede
testvér közül az egyik jelenleg Ausztráliában él.

4.
A Németországban (és nem Dél-Amerikában) kiadott Hidverôk című lapot
1948-ban Alföldi Géza költô alapította és szerkesztette megszűnéséig, amely
1962-ben következett be. Alföldi Géza, már mint ismert, úgynevezett népi
költô a harmincas évek végétôl résztvett a Hungarista Mozgalom
tevékenységében, 1944-ben "A Nép" című nyilas lap vezércikkírója, majd
október 15. után államtitkár a propagandaminisztériumban. Az emigrációban a
Henney Árpád nevével fémjelzett hungarista csoportosulással semmiféle
kapcsolatot nem tartott, sôt kimondottan ellenségesen viselkedett. A
Hidverők ettől függetlenül hungarista, ill. szélsőjobboldali irányvonalat
követett és a nemzeti emigráció egyik legnép-szerűbb lapja volt a maga
korában, főleg lírai mellékleteinek köszönhetôen, ahol szintén Alföldi Géza
versei adták az alaphangot.

5.
A HÍDFÔ című lapot Süli József alapította 1948-ban Londonban. Az ötvenes
évek közepétől Marschalkó Lajos lett a vezércikkíró, majd Süli 1960-ban
bekövetkezett halála után a föszerkesztő. Ide csatlakozott az 1956-os
forradalom alatt 12 évi rabság után a börtönébôl kiszabadított és nyugatra
távozott Fiala Ferenc (az Összetartás egykori főszerkesztôje és a
Szálasi-kormány sajtófônöke) is főmunkatársnak. Marschalkó Lajos 1945 elôtt
többek között a Függetlenség fôszerkesztôje volt, tehát kormánypárti
elkötelezettségű újságíró. Tény, hogy egész életművét a szélsöjobboldali
szemlélet hatotta át, de semmilyen kimondottan hungarista szervezkedésben
nem vállalt szerepet, annak ellenére, hogy pozitivan nyilatkozott úgy
Szálasiról, mint a Hungarizmusról. Meg kell említeni, hogy a negyvenes évek
végén Németországban kiadott “Kőszeg ködbevész" című könyvében erôsen
birálta egyes nyilasok tevékenységét, aminek következtében a Henney-féle
Hungarista Mozgalom részéről éles támadásokban részesült. A legprominensebb
egykori nyilasnak számító Fiala Ferenc az emigrációban szintén
elhatárolódott a Henney Árpád vezette Hungarista Mozgalomtól és írásaiban,
de fôleg számos könyvében megpróbált egy objektív képet adni a
Hungarizmusról, annak hibáit, sôt bűneit sem elhallgatva. A HÍDFÔ, majd
késöbb ÚJ HÍDFŐ a szélsőjobboldali nemzeti emigráció lapjának, nem pedig az
“árpádsávos mozgalom orgánumának" számított. Nyisztor Zoltán, akinek a
Hungarista Mozgalomhoz sem a háború előtt, sem pedig az emigrációban
semmilyen kapcsolata nem volt, a hetvenes évektôl lett a HÍDFÖ római
tudósítója, amikor a lapot Marschalkó Lajos 1968-ban bekövetkezett halála
után Fiala Ferenc vitte tovább, mint fôszerkesztő. Nyisztor Zoltán és Henney
Árpád soha életükben nem találkoztak egymással. Fôleg nem Caracasban, ahol
Nyisztor valóban tartózkodott rövidebb ideig, mint katolikus lelkipásztor.
Málnási Ödön professzor a harmincas évek végén a nyilasok egyik
ideológusának számított, a háború után hosszú börtönbüntetésre itélték és
csak 1956 után került nyugatra. Ô sem csatlakozott a Henney-féle “hivatalos"
Hungarista Mozgalomhoz, hanem időszakonként a HÍDFÔ hasábjain jelentek meg
írásai. Mellékesen több könyve is megjelent az emigrációban.

6.
Borsányi Julián mint egykori katonatiszt az emigráció horthysta vonalához
tartozott, amely tudvalévően kimondottan ellentétes beállítottságot
tanusított a hungaristákkal szemben.

7.
Milotay István, talán a háború elôtti Magyarország legnevesebb jobboldali
újságírója az emigrációban több jobboldali lapnak is dolgozott. Ezek közé
tartozott az ötvenes években Braziliában kiadott ÚJ MAGYARSÁG, amelynek
főmunkatársa volt. Szintén az ötvenes években a Hungarista Mozgalom
“hivatalos" lapjának számító ÚT és CÉL közölte folytatásokban az “Egy élet
Magyarországért" című, nemrég a Gede Testvérek kiadásában otthon is
megjelent vaskos tanulmányát, amely Horthy Miklós emlékiratai kapcsán
kritikusan elemzi az úgynevezett Horthy-rendszer történetét. Talán mondani
sem kell, hogy Milotay István szintén soha nem vett részt a nemlétezô
“Hungarista Mozgalom Hírszolgálata" nevű szervezetben, csak úgy, mint a
fennt említett többi “nemzettestvérek".

8.
Végül meg kell említeni egy magát jelenleg Szemenyei-Kiss Tamásnak és
újságirónak nevező, valószínüleg elmebeteg és feltűnési mániában szenvedô
sajnálatos személy tevékenységét. Szemenyei a kilencvenes évek elején tűnt
föl, mint magyarországi munkatárs az ÚJ HÍDFÔ hasábjain, olyan
tudósításokkal, hogy még maga Háry János is megirigyelhette volna. Írásaiban
nemlétező otthoni hungarista csoportokról tudósított, akik halált megvetô
bátorsággal küzdenek a “neobolsevista" hatalom ellen. Az ő tudósításaiban
olvashattunk először a “Hungarista Mozgalom Hírszolgálata" nevű
szervezetről, amelynek természetesen ő volt a vezetôje és valószínűleg
egyetlen tagja. Ma már világosan látható, hogy badarságait egy kis nyugati
valuta csurranásának reményében eresztette szélnek, amelyet, mint “egyetlen
hivatásos hungarista újságíró" el is várt volna az emigrációban még élő
idôsebb hungaristáktól. Tóth Judit, az ÚJ HÍDFÔ akkori főszerkesztôje, aki
Fiala Ferenc halála után vette át a szerkesztést, végül megelégelte úgy a
sok sületlenséget, mint az állandó tarhálást és kipenderitette Szemenyeit a
laptól. Azóta barátunk úton-útfélen - de főleg a hazai bulvársajtó hasábjain
- minden lehetőséget megragad, hogy rögeszméit terjessze, arra sem ügyelve,
hogy “történelmi elemzései" olyan messze vannak a valóságtól, mint Makó
Jeruzsálemtől. Erre a legutolsó példa a Népszabadság Online-ban megjelent
“leleplezése" Wass Albertről. Hogy miért? Csupán csak azért, mert a cikket
jegyző Kollár Erzsébet (szintén “szabadságharcos") nem más, mint
Szemenyei-Kiss Tamás felesége.

Sajnálatos csak az, hogy a Népszabadság Szerkesztősége egy ilyen nyilvánvaló
elmezavarnak helyet bíztosított.

Tisztelettel:
Dobszay Károly
Dortmund / Németország


Melléklet:

Wass Albertről

NSZ - 2003. április 4.
Március 14-én vette át Wass Endre, az író fia az Alternatív Kossuth-díjnak
nevezett elismerést, amellyel ezúttal a néhai Wass Albert életművét
jutalmazta az illetékes kuratórium: Gyurkovics Tibor író, Jankovics Marcell
filmrendező, Makovecz Imre építőművész, valamint Melocco Miklós és Schrammel
Imre szobrászművészek.

A díjat odaítélő bizottság (az 1945 után háborús bűntettek elkövetése miatt
távollétében halálra ítélt) gróf czegei Wass Albert esetében elmulasztotta
nyilvánosságra hozni, hogy az író a szélsőjobboldal prominensei közé
tartozott. Az alábbiakban ismertetem a hazai jobboldali elit által
elismerésre méltónak tartott "nemzettestvér" életművének egy, nem éppen
elhanyagolható, részletét.
1946-ban Nyugaton a Nyilaskeresztes Párt egykori tagjai létrehozták
úgynevezett túlélő szervezeteiket. Caracasban Henney Árpád altábornagy ­ a
"Nemzetvezető" kijelölt utóda ­ Szálasi személye körüli miniszter és
Nyisztor Zoltán katolikus lelkipásztor alapította meg a Hungarista Mozgalom
Hírszolgálatát (HMH), amely hivatott volt összefogni a világ különböző
pontjain szétszóródott nyilaskeresztes párttagokat, a hungaristákat és
szimpatizánsaikat. Az óriási távolságokkal magyarázható, hogy a
kapcsolattartás hatékony formájának, lehetőségének tartották a hungarizmus
gondolatát szolgáló sajtótermékek alapítását, majd később ezek
fennmaradásának anyagi, erkölcsi segítését. Ausztráliában a Kántor Béla,
majd a Gede testvérek közreműködésével kiadott Út és Cél, Dél-Amerikában és
Európában a Hídverők, illetve a Hídfő és a 24. Óra voltak az árpádsávos
mozgalom legismertebb orgánumai.
Élete végéig főmunkatársként a Hungarista Mozgalom Hírszolgálatához
tartozott Wass Albert is, aki Alföldi Gézával (Szálasi
propagandaminisztériumának államtitkárával), Borsányi Juliánnal, Milotay
Istvánnal, Fiala Ferenccel (Szálasi egykori sajtófőnökével), Marschalkó
Lajossal, Málnási Ödönnel, az 1994-­1998 közötti HMH-főnökkel, Szemenyei-Kiss
Tamással, a kanadai 24. Óra főszerkesztőjével, Tóth Judittal és a
Kaliforniában élő lap- és könyvkiadóval, Szász Lóránttal összehangoltan
végezte tevékenységét.

Kollár Erzsébet
Budapest


__________________
elemer

Date:
regös
Permalink   


Tisztelt Magyar Lobby, Tisztelt Lipták Úr

Végre megjelent nyomtatásban is a valódi zsidó szándék/vélemény rólunk
magyarokról, Dr. Regös Péter aláírással. Hálás köszönet neki a
leírtakért, mely tökéletes mértékben bizonyítja amit sokan hosszú ideje
tudunk: a cionisták nem csak kihasználják a jó hülye magyart, de
esztelenül gyu"lölik is.
Az semmi hogy gyu"lölik, de miután a cionistáknak Regös elvtárs-úr
bevallása szerint eszük ágában sincs "megbékélni" velünk, kikövetelik
hogy mi viszont mea culpázzunk és megkövessük o"ket vélt vagy valódi
sérelmeikért.

Regös elvtárs, ön azt merészeli írni hogy Magyarországnak kellene
megújulni. Teljesen egyetértünk, lelkileg meg kéne újuljunk hogy habozás
nélkül lerántsuk a leplet a maguk aljasságairól. Hogy abbahagyjuk a
fínomkodást az egész világot behálózó cionista rémuralommal szemben.
Hogy ne tu"rjük hogy maguk diktálhassák, hogy mit mondhatunk vagy sem.
Csak nem várja el to"lünk magyaroktól hogy megbocsássuk szeretteink
meggyilkolását, meghurcoltatását, munkatáborokat és kitelepítéseket?

Minden egyes ÁVÓ-s akció közben-elo"tt és után, szemben találtuk
magunkat egy zsidó pribékkel, aki kéjmámorban töltötte ki rajtunk
gyu"löletét - Péter Gáborral az élen! Maga a génjeiben hordozza a
holokusztját pedig csak 1951-ben született. Mi egy életre viseljük
sebeit az általunk TÉNYLEGESEN elszenvedett holokausztnak. Mert igen
tisztelt cionista uraim, halálos tévedésben szenvednek amikor ezt a
süket holokauszt dumát KIZÁRÓLAGOSAN MINT zsidó "phenomenont" próbálják
lenyomni a világ torkán több mint 50 éve. Mint ahogy fél évszázad után
még mindig va bo"r a pofájukon követelni az újabb és újabb címen
kitalált kompenzációkat, miután évente billió dollárokat már szépen
zsebretettek.

A zsidó-kommunista regimek áldozatainak viszont kuss, kompenzációról ne
is álmodjanak, so"t leheto"leg alázatosan köszönjék meg a világ
cionistáknak, hogy megnyomorították vagy kivégezték családtagjaikat és
nemzetük legjobbjait. A logika és szemtelenség lélegzet elállító.

Maga a "gyilkos magyar népro"l" ír, én felelo"sségre vonom Róth Manótól
kezdve az egész szadista, kommunista és igenis zsidó csürhét véreim
nevében.

Maga még mindig szajkózza a 600,000 mártír szöveget, amikor bizonyítani
még a tizedét sem sikerült soha. Mint ahogy a "6 millió zsidó
áldozatról" már saját maguk kénytelenek voltak elismerni hogy szimplán
hazug propaganda.

Ne gúnyolódjon a zsidó mento" magyar úriosztályon, egyházakon és
általában a tisztességes magyarokon. Mentettük a zsidókat sajnos (bár
csak ne tettük volna) mert keresztényi kötelességnek éreztük - más
szóval jó hülyék voltunk. Maga kizárólag a cionista agymosásból és
ötödkézbo"l szerezte gyu"lölködo" ismereteit. Én saját és családom
valódi, tényleges tapasztalatáról beszélek.

Köszönöm hogy nyiltan kimondja azt, amit minden cionista érez: utálja
amagyar népet. Tisztelt tiszteletlen uram, képzelje el mi is utáljuk
magukat, ergo ne csodálkozzanak és fo"leg ne ugassanak
antiszemitizmusunk ellen. Magabiztosnak titulál minket. Bárcsak igaza
lenne, de sajnos túl fínomkodó, senkit nem bántó birka náció a magyar.
Ezért szemtelenedtek el a zsidók nálunk olyan mértékig. Apropos, ha
ennyire gyu"lölnek minket mi az ég haragjáért költöznek százezer számra
Magyarországra?
Gyarmatosítunk, gyarmatosítunk nu? Milyen érdekes hogy pont a gyu"lölt
Magyarországon érzi annyi zsidó jól magát. Na persze otthon vissza is
mernek lo"ni a palesztínek!!

Igazán nagyon örülök hogy olyan jó modorban lebarmozza Antallt és
Orbánt, mégjobban örülök hogy az amerikai zsidó lobby ilyen hatásosan
tud külföldön is mu"ködni ellenünk. Erre tényleg büszke lehet. Engedje
meg hogy eláruljam, az egész világ viszont magukat,és izraeli terrorista
piszok vezeto"iket tartja baromnak, élen a tömeggyilkos Sharonnal.
Újságom is van önnek. Hamarosan el fogják érni, hogy az egész világ -
igen még a Tel Avivból irányított Amerika is - ki fog utálni minden
zsidót minden országból. Aztán mehetnek haza Izraelbe, ahol csodák
csodájára nem fogják magukat jól érezni, mert túl sok ott a zsidó és
nincs elég jájem!

Vajon honnan és milyen ágazatban szerzett doktorátust?
Magyargyilkolási methodologiából?


__________________
Szacsi

Date:
RE: kollar cikk
Permalink   


Nem érdemes Népszabadságnak, Heteknek, MTV-nek meg a többinek írni. Sose válaszolnak, vagy azt mondják, hogy provokálom őket. (Jah, könnyebb ezt mondani, mint válaszolni a kérdésekre.)

Mondjuk ha az ember megírja és elküldi, lehet belőle cikket írni. Szóval ennyiből van értelme.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Ingyen Poker Penz

INGYEN POKER

Befizetes Nelkuli poker penz - Valodi penz pokerezeshez ingyen..
Uj jatekosok kapnak ingyen penzt a kovetkezo poker szobaknal:


PokerStartegy      50$+100$  Ingyen
Vc Poker     10$+25$ Ingyen       
Titan Poker     150$  Ingyen
Cd Poker     50$+100$  Ingyen
AbsolutePoker     50$  Ingyen
Party Poker     100$ Ingyen
PitbullPoker    10$ Ingyen


Itt megtalalhatod ezeket a szobakat! Ingyen Poker


Angol: Free Poker Money Free Poker Money Free Poker Money Free Poker Money
Roman: Jocuri de Poker -
Jocuri de Poker -Jocuri de Poker Jocuri de Poker-


__________________
ingyen poker penz

Date:
50$+100$ póker kezdopénz - pár helyes válasz után
Permalink   


Ingyen poker online

ingyen poker penz

50$+100$ póker kezdopénz - pár helyes válasz után!

A legjobb pókerközösségek egyike jelen pillanatban a PokerStrategy - Your Poker Cash -PokerSource.

Ha követed a linket, automatikusan regisztrálhatsz is az oldalra, ahol egy sikeres kvízt követoen megkapod az 50+100$ ingyen póker pénzt. Így megtanulhatsz egy kiváló stratégiát anélkül, hogy saját pénzed kockáztatnád!

http://ingyen-poker-online.blogspot.com

http://hu.pokerstrategy.com/u4QEOI

Ajánlat: 50$ kezdotoke +100$ bónusz a következo termek valamelyikébe: Party Poker, Mansion Poker, Titan Poker, Pacific Poker vagy 50$ kezdotoke a Pokerstrats-ra
Feltétel: regisztráció a Pokerstrategyhez a fenti linken, majd egy (magyar nyelvu) pókerkvíz megoldása
Adatigazolás: szúrópróba szeruen kérnek személyi másolatot (szkennelve vagy fotózva)
Idotartam: ha sikerült a kvíz, akkor legfeljebb 4 munkanapon belül utalják az 50$-t a megjelölt terem

A kezdoknek szánt tananyagot el kell olvasni, ami a Pokerstrategy oldalon van. Ez fontos, mert sok kérdés kifejezetten a tananyagban leírtakat kérdezi vissza. Én rendesen áttanulmányoztam a tananyagot és elsore röhögve megcsináltam a tesztet.

Azt tudom ajánlani, hogy jegyzeteld ki a lényeget egy papírra és nézheted kvíz közben. Van a végén egy összefoglalás: "A kis letétes stratégia összefoglalása". Szerintem ez az egy oldal is elég a kvízhez. Ez a jegyzet késobb is jól jön majd amikor már játszol

http://ingyen-poker-online.blogspot.com

__________________
ingyen poker online

Date:
RE: kollar cikk
Permalink   


50$+100$ póker kezdopénz -

Töltsd ki a kvízt és vedd fel az 50$ kezdotokét!

Ingyen poker penz azonnal - varakozas nelkul - Pokerezz ingyen
Kezdo lekerheti a kovetkezo oldalakra : PokerStars , PartyPoker , Pacific Poker , Betfred , Titan Poker .

http://ingyen-poker-online.blogspot.com/   Ingyen poker azonnal

http://kartyajatek.blogspot.com/

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

50$+100$ póker kezdopénz -

Töltsd ki a kvízt és vedd fel az 50$ kezdotokét!

Ingyen poker penz azonnal - varakozas nelkul - Pokerezz ingyen
Kezdo lekerheti a kovetkezo oldalakra : PokerStars , PartyPoker , Pacific Poker , Betfred , Titan Poker .

http://ingyen-poker-online.blogspot.com/   Ingyen poker azonnal

http://kartyajatek.blogspot.com/

kartya jatek

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

50$+100$ póker kezdopénz -

Töltsd ki a kvízt és vedd fel az 50$ kezdotokét!

Ingyen poker penz azonnal - varakozas nelkul - Pokerezz ingyen
Kezdo lekerheti a kovetkezo oldalakra : PokerStars , PartyPoker , Pacific Poker , Betfred , Titan Poker .

http://ingyen-poker-online.blogspot.com/   Ingyen poker azonnal

http://kartyajatek.blogspot.com/

kartya jatek

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

PEKER KEZDOTOKE INGYEN !!!

50$+100$ kezdopénz teljesen ingyen

Szeretnél pókerezni, de nem szeretnél saját pénzt
kockáztatni? Esetleg nincs fölösleges pénzed? Vagy
csak szeretnéd felturbózni bankrollodat?

Jó helyen jársz!
Megmutatjuk neked, milyen lehetoségek vannak az interneten, hogy saját pénz kockáztatása nélkül felépítsd online póker karriered.

Egyre több lehetoség terjed a neten, hogy ingyen póker pénzhez jussunk és ezzel kezdjük el felépíteni a póker tokénket.

Pokerstrategy,ahol 150$ kezdopénzt kapsz teljesen ingyen, ehhez nem kell mást tenni, csak beregisztrálsz errol a linkrol és kitöltöd a megfelelo adatokat, megoldasz egy egyszeru kvízt, beregisztrálsz egy terembe az oldalon szereplok közül és már meg is kapod a pénzt.(partypoker,pokerstars, fulltiltpoker,titan poker stb..) Ez az oldal teljesen magyar nyelvu, így könnyen tudnak azok is regisztrálni, akik nem beszélnek angolul.

NEM KELL BEFIZETNI. NINCSENEK TRÜKKÖK. Tényleg ennyi az egész! Termeszetesen ha nyersz a penzt kiveheted paypal, moneybookers, hitel-creditkartya, CSEKK,banki atutalas stb segitsegevel!!!FIGYELEM UGYELJ AZ ADTAID HELYESSEGERE A REGISZTRACIOKOR mert penzkivetelnel adatokat kernek pl szemelyi masolat ,hogy elkeruljek a csalasokat !!!

KATT IDE!!!!!  REGISZTRACIO ITT: Poker Money Online

Pokerstrategy quiz valaszok megtalalhatoak ezen az oldalon magyarul!!
Figyelem! A valaszok nem abban a sorrendben vannak mint a pokerstrategyn! A valaszok csak a no limit strategiara jok ezert valaszd azt a kviz inditasa elott!
x-el van jelolve a helyes valasz!
HELYES VALASZOK A KVIZHEZ MEGTALAHATOAK EZEN AZ OLDALON: [url=http://ingyen-poker-online.blogspot.com/]Poker Money Online

 

Ingyen poker jatek


Ingyen poker penz
Befizetes Nelkuli poker penz - Valodi penz pokerezeshez ingyen..
Uj jatekosok kapnak ingyen penzt a kovetkezo poker szobaknal:


PokerStartegy 50$+100$ Ingyen
Vc Poker 10$+25$ Ingyen
Titan Poker 150$ Ingyen
Cd Poker 50$+100$ Ingyen
AbsolutePoker 50$ Ingyen
Party Poker 100$ Ingyen
PitbullPoker 10$ Ingyen
 

 

yourpokercash

Poker Money 
NO-DEPOSIT BONUS

Ha innen regisztrálsz, akkor én leszek az ajánlód, ebbol neked semmi hátrányod nem származik, ugyan elonyöd sem, de az információkért cserébe kérlek tedd ezt meg.

Köszönöm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Free Poker Money for Free Online Poker - PokerNetOnline!

Free Poker Money for Free Poker Online - PokerNetOnline!
http://www.freepoker1.net/
Q: How Does The Process Work?
A: The process will take about 5 minutes to complete. It is fairly simple.
Throughout the registration process you will have to download the
titanpoker.com software.
You will then need to setup an account with them. Then, you will fill out a
form on our web page which includes your Titan account name so we will be
able to transfer the free poker money.
You will then receive a $30 no deposit bonus right into your account which
you can begin playing with.
Q: What Is The Catch?
A: There is no catch. After you complete the registration, we will deposit
$30 into your Titan Poker account.
Once you complete the requirements (5,000 Titan Poker Points), we will
deposit an additional $50, then $70 more at 10,000 Titan Poker Points into
your free poker money account.
Q: How Long Does It Take To Receive The Money?
A: You should receive the funds in your no deposit poker account in 24 hours
to 4 days. Please do not post on our forums until you have waited that long.
Sometimes, things happen which could delay payment.
Free Titan Poker Online without Deposit!
$150 Poker Cash without a Deposit!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Welcome to Free Poker Money .

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

INGYEN pókerezni neten természetesen ingyen!! Rengeteg Ingyen póker pénz kezdknerk és bonuszok online poker szobáktol kockázat nélkül,érdemes több online pókertermet választani ahol Ingyen Póker versenyek,bónuszok,ingyen póker pénz,póker suli,Freeroll versenyek,értékes ajándékok és több játék hogy profi  pókeres váljon belled.

__________________
Anonymous

Date:
Ingyen Póker Tőke
Permalink   Póker játék ingyen,Full Tilt Poker Freerolls

Pokerezzen valodi penzre anelkul hogy kockaztatna sajat penzet!Ingyen Poker
Jatszodjon befizetes nelkuli Freerollok -at es nyerjen valodi penzt
Legjobb Poker Bonuszok -at megtalalhatja itten!
Probalja ki oket. Sok sikert!
PokerStartegy 50$+100$ Ingyen Póker
Vc Poker 10$+25$ Ingyen
Titan Poker 150$ Ingyen
Cd Poker 50$+100$ Ingyen
AbsolutePoker 50$ Ingyen
Party Poker 100$ Ingyen
PitbullPoler 10$ Ingyen


Pokerezzen valodi penzre anelkul hogy kockaztatna sajat penzet!

Azoknak jelent segítséget az oldal, akik sportfogadással foglalkoznak.


__________________
Anonymous

Date:
RE: kollar cikk
Permalink   50$+100$ kezdőpénz teljesen ingyenyourpokercash

Kulon poker versenyek csak magyarok szamara itt aFreeroll Versenyek

__________________
Póker játék ingyen

Date:
Póker játék ingyen
Permalink   


A Póker Játék oldalon játszható texas holdem, video poker, black jack és további póker játékokat kínál -Governor of Poker 2 ˇ Governor of Poker 2 Játék ˇ GoodGame Poker Online ˇ GoodGame Poker Online Játékok és online póker terem ismertetk .

Ingyen poker pénzlehetségek pénz befizetés nélkül játszható póker játékok a legjobb póker bónusz ajánlatokhogy játszhass online pokert

Szerezz ingyen póker pénzt kockázatok és befizetés nélkül több online póker termekben

Online póker, Ingyen póker Játék Online , Ingyen Poker Pénz, Ingyen Poker Freeroll. Ingyen Póker Pénz, Ingyen Poker Online, Poker Freeroll Pokerstrategy kviz válaszok__________________
Anonymous

Date:
RE: kollar cikk
Permalink   


Az online póker termek most ingyen pénzt 50$ kezdőtőket kínálnak pénz befizetés nélkül .Ingyen póker pénz póker bónusz póker kezdtkefreeroll, no deposit bónusz, rake race póker oldalra és onlinne kaszinókba.Nagyon sok oldalon lehet ingyen pénzt kapni próbáld meg te is! Akár befektetés nélkül is! Kínálunk no deposit bonuszt Nézzen be oldalunkra nem csalódik több mint 1500$ Ingyen Póker Pénz -hogy játszogy- Nagyon nehéz elhinni, de igaz a PokerStrategy minden új tagjának ingyenes tananyagot és 50$ kezdtkét biztosít.

-Hidd el megéri, egész jó kereset kiegészítésre, vagy akár kereseted többszörösére is szert tehetsz pusztán avval, hogy játszol! Hidd el egy próbát megér, és nem kerül semmibe!

Póker Játék Ingyen__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard